Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Progress Gym.

 

Progress Gym: De Vennootschap Onder Firma Progress Gym Eerbeek, statutair gevestigd te Kollergang 14 (huisnummer wordt nog gewijzigd), 6961 LZ Eerbeek. 

 

en/of

 

De Vennootschap Onder Firma Progress Gym Beekbergen, statutair gevestigd te Dorpstraat 93, 7361 AT Beekbergen.

 

Deelnemersovereenkomst:  De overeenkomst die Progress Gym en een Deelnemer via de website of in de gyms sluiten waarbij deze algemene voorwaarden geaccepteerd worden.

 

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Progress Gym zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Progress Gym en iedere Deelnemer. De Deelnemer heeft deze algemene voorwaarden kunnen lezen en downloaden en heeft ze geaccepteerd door middel van het aanvinken van het acceptatiehokje voordat hij of zij een handtekening gezet heeft of tot online betaling is overgegaan. De algemene voorwaarden van de Deelnemer zijn niet van toepassing.  

 

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Progress Gym en alle personen die voor Progress Gym werkzaam zijn en/of door Progress Gym zijn ingeschakeld.

 

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Progress Gym komt tot stand op het moment dat de Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in het aanmeldingsformulier op de website heeft ingevuld en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en de betaling heeft voldaan. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden opzegbaar, tenzij er sprake is van een halfjaarabonnement of jaarabonnement

 

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Progress Gym en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

 

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Progress Gym aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Progress Gym worden verstrekt.

 

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Progress Gym heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Progress Gym gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

 

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Progress Gym gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Progress Gym en/of u de locatie van Progress Gym heeft betreden.

 

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend product bij Progress Gym af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.8. Progress Gym heeft het recht deze Deelnemersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Progress Gym zal de Deelnemer per e-mail van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

 

Artikel 4 De Deelnemer

De Deelnemer voldoet aan de volgende vereisten:

 

  1. de Deelnemer is 18 jaar en ouder of heeft toestemming van zijn ouder/verzorger;

 

  1. de Deelnemer houdt zich aan de instructies van de medewerkers van de fitnesslocaties;

 

  1. de Deelnemer gedraagt zich netjes in de fitnesslocaties.

 

Progress Gym behoudt zich altijd het recht voor om Deelnemer(s) te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1 De abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Progress Gym dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Progress Gym te zijn voldaan. Progress Gym maakt gebruik van de diensten van het Mollie voor het incasseren van abonnementen.

 

5.2 De Deelnemer machtigt Mollie door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden om de aan Progress Gym verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

 

5.3 Als de betaling via automatische incasso niet succesvol is, zal Mollie na 14 dagen opnieuw proberen. Als dat niet lukt, zal Mollie een betalingslink via e-mail sturen met het vriendelijke verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Als dit niet gebeurt, is verdere uitstel niet mogelijk en informeert Mollie Progress Gym. Progress Gym heeft dan het recht om het abonnement met onmiddellijke ingang te annuleren en/of onze verplichtingen op te schorten of te beëindigen en stelt de eindafrekening op en brengt het resterende en verschuldigde abonnementsgeld, btw, kosten en eventuele extra kosten in rekening via een incasso.

 

5.4 Als de Deelnemer het verschuldigde bedrag dat uit deze eindafrekening komt vervolgens wederom niet betaalt binnen de gestelde termijn, dan wordt er een incassobureau ingeschakeld. De kosten van het inschakelen van het incassobureau verhaalt Progress Gym op de Deelnemer.

 

5.5 Progress Gym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

 

Artikel 6 Aanmelding en annulering lessen

6.1 Deelnemer dient zich voorafgaand aan een groepsles aan te melden via de digitale applicatie bereikbaar via app.progressgym.nl. 

 

6.2 Deelnemer kan zich tot uiterlijk drie (3) uur voor aanvang van een groepsles nog uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving gaat één inschrijvingskrediet verloren.

 

6.3 Progress Gym wil graag iedereen een plek geven om te trainen. Wordt er te laat geannuleerd, zoals beschreven in artikel 6.2, dan kan Progress Gym een bedrag in rekening brengen van vijf euro (€ 5.00) per te laat of niet geannuleerde les wanneer dit vaker dan eenmalig voorkomt. 

 

6.4 Deelnemer maakt persoonlijk afspraken voor personal training, duo training en small group training met de personal trainer. Deze afspraken worden ingepland in de digitale applicatie van ProgressGym. Via app.progressgym.nl kunnen afspraken worden gewijzigd en geannuleerd. 

 

6.5 Deelnemer kan zich uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden via app.progressgym.nl. Bij ziekte 12 uur van tevoren. Afspraken kunnen ook tijdens de training worden gewijzigd of geannuleerd. 

 

Artikel 7 Opzegging Deelnemersovereenkomst

7.1 Abonnementstermijnen. De meeste abonnementen bij Progress Gym worden aangeboden op een halfjaarlijkse en jaarlijkse basis, met uitzondering van alle Personal Trainingen die een specifieke tijdsduur hebben.

 

7.2 Opzegtermijn voor halfjaarlijkse en jaarlijkse abonnementen. Deelnemers met halfjaarlijkse en jaarlijkse abonnementen kunnen hun overeenkomst schriftelijk opzeggen nadat de initiële termijn van 6 of 12 maanden is verlopen met een opzegtermijn van een kalendermaand. Dit betekent dat nadat de opzegging is ontvangen, de huidige maand nog moeten worden voltooid voordat de opzegtermijn van een kalendermaand ingaat.

 

7.3 Bevestiging van opzegging. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging stuurt Progress Gym binnen veertien dagen een bevestiging aan de Deelnemer. Als de Deelnemer de bevestiging niet op tijd heeft ontvangen, moet de Deelnemer onmiddellijk contact opnemen met Progress Gym. Als dit niet gebeurt, gaat Progress Gym ervan uit dat de opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

 

7.4 Opzegtermijn na contactopname. Als de Deelnemer na contactopname met Progress Gym nog steeds wil opzeggen, wordt de kalendermaand waarin contact is opgenomen nog voltooid voordat de opzegtermijn van een kalendermaand ingaat.

 

7.5 Tijdelijke opschorting. Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

 

7.6 Onmiddellijke opzegging. Progress Gym heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: De Deelnemer zich naar de mening van Progress Gym schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; Als de Deelnemer de regels van Progress Gym stelselmatig overtreedt; of Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruikmaakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

 

Artikel 8 Risico en Aansprakelijkheid

8.1 Progress Gym is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar sportscholen en de diensten die zij aanbiedt. Progress Gym is dan ook alleen aansprakelijk indien er iets aan de sportschool mankeert of als de dienst niet voldoet aan de omschrijving van de dienst. Mocht een deelnemer een gebrek constateren dan dient hij of zij contact op te nemen met Progress Gym, zodat Progress Gym dat gebrek zo snel mogelijk kan herstellen. Progress Gym heeft zijn aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert.

 

8.2 Het gebruik van de faciliteiten van Progress Gym voor onder meer niet beperkt tot kracht- en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Progress Gym is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

 

8.3 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training mondeling melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. Deze informatie wordt nergens opgeslagen en moet dan ook bij elke les opnieuw gemeld worden.

 

8.4 Zowel Progress Gym als haar medewerkers inclusief zelfstandige trainers zijn niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden, tenzij dit ongeval een gevolg is van een gebrek aan de sportschool. In dat geval geldt de aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in artikel 8.1.

 

8.5 Progress Gym en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

 

8.6 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Progress Gym, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

 

8.7 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Progress Gym en ieder ander van wiens hulp Progress Gym gebruikmaakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens en privacybeleid

9.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Progress Gym verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres. Ook worden in overleg gezondheidsgegevens, blessures, aandoeningen en medicatie vastgelegd. 

 

9.2 De Deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Progress Gym toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

 

9.3 De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Progress Gym gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacypolicy die is terug te vinden op www.progressgym.nl/privacypolicy

 

9.4 Alle geregistreerde gegevens van de deelnemer zijn toegankelijk voor de medewerkers van Progress Gym Eerbeek en Progress Gym Beekbergen. De gegevens worden opgeslagen in de app.progressgym.nl en kunnen daardoor worden uitgewisseld. 

 

Artikel 10 Klachtenregeling

10.1 Als de Deelnemer een klacht heeft over Progress Gym of over een medewerker van Progress Gym dan kan hij deze klacht indienen via eerbeek@progressgym.nl voor Eerbeek en beekbergen@progressgym.nl voor Beekbergen. De Deelnemer ontvangt binnen een week een bevestiging van ontvangst van de klacht.

 

10.2 De klacht wordt binnen twee weken opgepakt door de eigenaar. De eigenaar zal de klacht onderzoeken. Indien nodig zal er nog aanvullende informatie worden opgevraagd bij de deelnemer of vindt er een gesprek plaats.

 

10.3 Binnen zes weken ontvangt de deelnemer een schriftelijk bericht over de afhandeling van zijn of haar klacht met een beschrijving van de genomen maatregelen en een voorgestelde oplossing.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 21 december 2023.

 

11.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Progress Gym en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

11.3 Iedere rechtsverhouding met Progress Gym wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Progress Gym die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door een bevoegde rechter.